Ogólne Warunki Uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez BIURO TURYSTYKI "PEREŁKA"

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Biuro Turystyki "Perełka" posiada Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poz. Nr 273 wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego i jest organizatorem turystyki i pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 548) zwane dalej Organizatorem.

2. Biuro Turystyki "Perełka" posiada aktualną polisę ubezpieczeniową nr 05.364.236, udzieloną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51. Organem uprawnionym do uruchomienia środków z ubezpieczenia jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Ww. ubezpieczenie obowiązkowe może być uruchomione w przypadku konieczności (art. 5 ust. 1).

3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa i oferta turystyczna stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora, zwanej dalej odpowiednio Umową. Oferta określa cenę imprezy i świadczenia nią objęte.

§ 2

ZAWARCIE UMOWY, ZMIANY W UMOWIE

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje z chwilą podpisania druku Umowy przez Organizatora i Uczestnika imprezy (Podróżnego).

2. Warunkiem koniecznym wejścia w życie umowy jest zapłacenie Organizatorowi I raty za imprezę turystyczną na konto wskazane przez Organizatora w wysokości minimalnej 30% ceny imprezy określonej w umowie. Dopłatę do pełnej wartości imprezy Uczestnik (Podróżny) zobowiązany jest dokonać najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

3. W przypadku zawierania umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik (Podróżny) ma obowiązek wpłacić całość ustalonej ceny.

4. Ceny podane w dewizach przeliczane są wg średniego kursu walut NBP, obowiązującego w dniu dokonania wpłaty. Cena imprezy obejmuje wyłącznie świadczenia określone w ofercie, nie obejmuje opłat paszportowych, wizowych, bankowych, dojazdu na miejsce zbiórki i z powrotem, oraz innych usług indywidualnie zamawianych przez Uczestnika (Podróżnego) (rozmów telefonicznych, opłat bagażowych).

5. W przypadku, gdy umowa zostanie wypełniona nieczytelnie, niekompletnie lub w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa umowa nie wchodzi w życie, a Organizator ma prawo oferować imprezę innemu zainteresowanemu.

6. Uczestnik (Podróżny) powinien sprawdzić czy wystawiony dowód wpłaty jest zgodny z wcześniejszą rezerwacją oraz sprawdzić poprawność wpisu swoich danych personalnych i teleadresowych.

7. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za dokonanie wpłaty pełnej kwoty za imprezę za wszystkie osoby wymienione w Umowie. Jest także odpowiedzialna za informowanie zgłoszonych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy.

8. Osoba dokonująca rezerwacji musi być pełnoletnia. Dzieci do lat 18 mogą być zgłaszane tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych.

9. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

10. Uczestnik (Podróżny) jest zobowiązany informować Organizatora o zmianie swoich danych personalnych lub adresowych (nazwiska, adresu, numeru telefonu, paszportu). Informacje takie powinny być przekazane najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku braku takich informacji lub przekazania ich w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny, najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, w przypadku udokumentowanego podwyższenia ceny z którejkolwiek z następujących przyczyn: wzrostu kursów walut, kosztów transportu, taryf i opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za usługi turystyczne. O zmianie ceny imprezy Organizator zawiadamia Uczestnika (Podróżnego) w formie pisemnej. Uczestnik (Podróżny) ma obowiązek powiadomić Organizatora w terminie 7 dni o wyrażenie zgody na zmianę ceny, pod rygorem uznania, że odstępuje od umowy. Uczestnik (Podróżny) ma prawo do obniżki ceny określonej w zdaniu poprzednim, w przypadku obniżenia kosztów, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika (Podróżnego) w związku ze spóźnieniem się na zbiórkę, związane z zaniedbaniem obowiązku posiadania paszportu lub wymaganych wiz.

§ 3

ODWOŁANIE IMPREZY

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w wypadku działania siły wyższej. W takiej sytuacji, Uczestnik (Podróżny) nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, może jednak być wpisany na listę uczestników innej imprezy lub żądać zwrotu dokonanej wpłaty.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub wyjazdu z danego przystanku z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Dokładna minimalna liczba uczestników zostanie określona każdorazowo w umowie z Uczestnikiem (Podróżnym). Odwołanie imprezy lub wyjazdu z danego przystanku może nastąpić jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy, a Uczestnikowi (Podróżnemu) nie przysługuje odszkodowanie, a jedynie zwrot wpłaconej kwoty za imprezę lub przejazd z danego przystanku.

§ 4

REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Uczestnik (Podróżny) może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik (Podróżny) nie wykona czynności określonej w umowie, tj.: uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy, dostarczenie wymaganych dokumentów, potwierdzenie udziału w imprezie po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie istotnych warunków umowy lub dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik (Podróżny) nie weźmie w niej udziału.

2. Uczestnik (Podróżny) może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę istotnych warunków umowy (z wyjątkiem zmiany ceny: patrz § 2 ust. 11), a w szczególności takich jak: zmiana terminu wyjazdu, miejscowości i kategorii zakwaterowania lub środka transportu. Rezygnacja bądź akceptacja zmiany warunków powinna nastąpić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie, dokonanego w formie pisemnej. Brak pisemnej akceptacji zmiany warunków w terminie wskazanym jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w imprezie. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie, Uczestnik (Podróżny) może być wpisany na listę uczestników innej imprezy lub żądać zwrotu wszystkich wniesionych wpłat. W przypadku wybrania przez Uczestnika (Podróżnego) imprezy o niższej cenie Organizator dokonuje zwrotu różnicy cen, w przypadku wybrania imprezy o wyższej cenie Uczestnik (Podróżny) dopłaca różnicę pomiędzy cenami imprez.

3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika (Podróżnego) z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora np.: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granic, niedotrzymania przez Uczestnika (Podróżnego) określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów, nieprzybycia na zbiórkę o ustalonej godzinie, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, itp. Organizator może żądać od Uczestnika (Podróżnego) wynagrodzenia za poczynione przygotowania i poniesione koszty. Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest całkowita cena imprezy, przy czym Organizator potrąca udokumentowane i rzeczywiście poniesione przez siebie koszty związane z dokonaną przez Klienta (Uczestnika imprezy/Podróżnego) rezerwacją.

Po uwzględnieniu powyższych potrąceń, Organizator zwraca wpłatę w terminie do 7 dni od zgłoszenia rezygnacji.

4. Jeżeli jedna z kilku osób podróżujących razem anuluje uczestnictwo w imprezie, pozostałe z tych osób mogą uiścić dopłatę (np. do pokoju jednoosobowego lub pokoju 3-osobowego, zajmując pokój we dwie osoby), bądź od umowy odstąpić.

5. Uczestnik (Podróżny) może przekazać prawo do udziału w imprezie wskazanej przez siebie osobie trzeciej, spełniającej warunki udziału w imprezie turystycznej w każdym czasie o ile nie uniemożliwi to wykonania usługi.

6. Dla zabezpieczenia kosztów wynikających z rezygnacji w imprezie, zalecane jest wykupienie Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji lub Przerwania Imprezy Turystycznej. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być wykupione tylko w chwili zawierania umowy. Warunki i zakres ubezpieczenia określa dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

§ 5

REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE

1. Uczestnik (Podróżny) zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących i ważnych dokumentów upoważniających go do przekroczenia granic.

2. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne wadliwe wykonywanie Umowy należy zgłaszać w miarę możliwości niezwłocznie wykonawcy usługi oraz Organizatorowi imprezy na piśmie do pilota/rezydenta Organizatora lub do wskazanego w programie przedstawiciela Organizatora za granicą lub w kraju, bądź mail do Organizatora, który dołoży wszelkich starań i z którym należy współdziałać, aby wyeliminować zasadne niezgodności w realizacji imprezy.

3. Organizator nie odpowiada za realizację imprez fakultatywnych nabywanych przez Uczestnika (Podróżnego) dodatkowo za granicą u innego organizatora turystyki, będącego osobą trzecią, za którego działania lub zaniechania Biuro Turystyki "Perełka" nie odpowiada.

4. Organizator jest zobowiązany do dokonania zwrotu Uczestnikowi (Podróżnemu) wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie a świadczeniami zastępczymi, w przypadku, gdy Uczestnik (Podróżny) nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Uczestnika (Podróżnego) świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Uczestnika (Podróżnego) do pokrycia różnicy wartości, z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały Uczestnikowi (Podróżnemu) wydane na jego żądanie. Uczestnikowi (Podróżnemu) nie przysługuje rekompensata w przypadku otrzymania świadczeń zastępczych w innym niż w wykupionym obiekcie, lecz takiej samej kategorii i o takim samym standardzie świadczeń.

5. Wszelkie odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej i udokumentowanej szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora.

6. Pilot/rezydent jest formalnym przedstawicielem Organizatora, zapewnia Uczestnikom (Podróżnym) przebieg imprezy zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od Uczestników (Podróżnych) reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeśli reklamacja jest złożona na piśmie, ma obowiązek potwierdzenia jej przyjęcia. Niezłożenie reklamacji w trakcie trwania imprezy może znacznie utrudnić naprawienie szkody.

7. Jeżeli wada w realizacji imprezy nie została naprawiona Klient (Uczestnik imprezy/Podróżny) ma prawo złożyć pisemną reklamację u pilota (przy imprezach, w których pilot uczestniczy) lub bezpośrednio u Organizatora do 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi (Podróżnemu) odpowiedzi w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w przypadku zgłoszenia pisemnej reklamacji u pilota lub w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji złożonej po zakończeniu imprezy u Organizatora.

8. Organizator ma obowiązek zaspokojenia uzasadnionych roszczeń Uczestnika (Podróżnego) najpóźniej do 14 dni od daty uznania reklamacji.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, STRATY, SZKODY

1. Biuro Turystyki „Perełka”, będąc Organizatorem, odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta (Uczestnika imprezy/Podróżnego), działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo działaniem siły wyższej.

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi (Uczestnikowi imprezy/Podróżnemu).

3. Uczestnik imprezy (Podróżny) zobowiązany jest do przestrzegania miejscowego prawa i zwyczajów (w trakcie wyjazdów zagranicznych), regulaminów i innych przepisów obowiązujących w obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota, będącego przedstawicielem Organizatora.

4. Uczestnik (Podróżny) odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (Podróżnego) takich jak: spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (Podróżnego), odmowa wjazdu do danego kraju przez władze.

6. W przypadku rezygnacji Uczestnika (Podróżnego), Biuro Turystyki „Perełka” zastrzega sobie prawo do potrącenia od całościowych kosztów imprezy, kosztów faktycznie poniesionych i należycie udokumentowanych w związku z dokonaniem rezerwacji świadczeń u kontrahentów.

7. Na podstawie art. 50 ust. 6 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, odszkodowanie jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora nie może przekroczyć trzykrotności całkowitej imprezy turystycznej.

8. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

§ 7

UBEZPIECZENIE

1. Organizator zawiera Umowę ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ratownictwa medycznego i bagażu na rzecz każdego Uczestnika imprezy (Podróżnego), biorącego udział w imprezie zagranicznej i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz Uczestnika (Podróżnego), biorącego udział w imprezie krajowej. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela przy wyjazdach krajowych i wyjazdach zagranicznych nie dłuższych niż tydzień czasu jest podawana każdorazowo w biurze. Sumy ubezpieczenia imprez zagranicznych od 8 dni do dwóch tygodni wynoszą: KL – 30 000 euro, NNW – 3 000 euro, ratownictwo medyczne – 5 000 euro, bagaż – 300 euro.

Podpisanie umowy o udział w imprezie turystycznej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń i zwolnieniem lekarzy z zachowania tajemnicy lekarskiej w zakresie związanym z realizacją ubezpieczenia.

2. Stronami Umowy Ubezpieczenia jest Uczestnik imprezy (Podróżny) i  Firma Ubezpieczeniowa (np. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 11/13, TUW POCZTOWE z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 7/9, TU INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 172, Tu Europa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2/4 - Biuro Regionalne - siedziba w Warszawie, ul. Al Jerozolimskie 81, AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 lub inne).

3. Uczestnik imprezy (Podróżny) może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz od chorób przewlekłych na warunkach określonych przez Firmę Ubezpieczeniową. Zawarcie tego ubezpieczenia może nastąpić w dniu podpisania umowy o udział w imprezie turystycznej lub najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy i opłacenia zaliczki za imprezę lub jej całkowitych kosztów.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz przepisy o ochronie konsumenta.

2. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Łódź, 5.06.2019 r. – zmiany wprowadzone do OWU zgodnie z Ustawą z dnia 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przez: Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorz Graczyk, Łódź.